دبستان دخترانه مسرور اصفهان
فعالیت هوش بدنی1فعالیت روانشناختی1فعالیت آموزشی1فعالیت سلامت1

دبستان هوشمند غیردولتی دخترانه مسرور اصفهان

دبستان غیردولتی دخترانه مسرور اصفهان

 

سال 1387 سرکار خانم فضیله علی پور پس از سی و سه سال سابقه ی خدمت در آموزش و پرورش، تصمیم به تاسیس دبستان غیردولتی دخترانه مسرور گرفتند. ایشان با همراهی جمعی از همکاران، دبستان غیردولتی دخترانه مسرور را تاسیس نمودند. از همان سال تاسیس، سرکار خانم علی پور به عنوان آموزگار پایه اول و همچنین معاونت در امور آموزشی پایه ی اول تا سوم به فعالیت پرداخته و اکنون که هشت سال از زمان تاسیس این دبستان می گذرد، علاوه بر مسئولیت هایشان به عنوان موسس دبستان، در این دو حوزه نیز فعال هستند. ایشان علاوه بر آموزش دانش آموزان پایه ی اول، به تربیت آموزگاران در پایه های اول تا سوم اقدام نموده اند که اکثر این کارآموزان بعد از یک یا دو سال دوره ی کارورزی، در دبستان های سطح شهر اصفهان به عنوان آموزگار به کار گرفته شده و تعدادی از آن ها نیز در این سالها در پایه های مختلف دبستان غیردولتی دخترانه مسرور مشغول به تدریس می باشند.

از ویژگی های دبستان غیردولتی دخترانه مسرور با توجه به رویکرد کتاب های درسی که شیوه ی حل مساله را دنبال می کند، تدریس مبتنی بر یادگیری فعال می باشد. دانش آموزان دبستان غیردولتی دخترانه مسرور، ساعت اول روز شنبه به طریقی ویژه که بر اساس تفکر و توانمندی خاص فراگیران است گروه بندی شده و تا پایان هفته به طور مستمر، همه ی فرایندهای یادگیری را با هم می آموزند.

در دبستان غیردولتی دخترانه مسرور گام های اساسی در امر آموزش اولیای دانش آموزان، چه به صورت نشست های چند ساعته در خارج از وقت رسمی مدرسه، و چه با راهنمایی های لازم جهت نظارت اصولی بر فرایند یادگیری دانش آموزان در قالب جلسات کارگاهی به نام "یادگیری مستقل" برداشته می شود. درکل هدف این دبستان، تلاش برای ایجاد و تقویت همه ی مهارت های مورد نیاز یک شهروند مسئول و خلاق در ابعاد شناختی و فراشناختی را سر لوحه ی کار خویش قرار داده و می کوشد تا دانش آموزانی فکور و دانا پرورش دهد.

 

این همه گفتیم لیک اندر بسیج                      بی عنایات خدا هیچیم هیچ