دبستان دخترانه مسرور اصفهان

صفحه پنجم

احساس دانش آموزان کلاس اول نسبت به فداکاری آتش نشانان

این مرد آتش نشان است

دانش آموزان کلاس اول ضمن مکتوب کردن احساس خود نسبت به آتش نشانان قهرمان و تایید آن با اثر انگشت به آتش نشانان قول دادند که با مواظبت از خود یاد و خاطرشان را فراموش نکنند.

نقاشی: ستایش باقری