دبستان دخترانه مسرور اصفهان

مسابقه درک کاریکاتور

بچه های عزیز لطفا درک خودتان را از این کاریکاتور بنویسید و به دفتر مدرسه تحویل دهید. به بهترین توصیف جایزه ای ارزنده اهدا می شود.

کاریکاتور: نازنین زهرا عبداللهی (کلاس ششم)

مسابقه درک کاریکاتور

بچه های عزیز لطفاً درک خودتان را از این کاریکاتور بنویسید و به دفتر مدرسه تحویل دهید. به بهترین توصیف جایزه ای ارزنده اهدا می شود.

کاریکاتور: نگین نقیه

مسابقه درک کاریکاتور

مسابقه درک کاریکاتور

کاریکاتور: سمانه نیسانی

بچه های عزیز لطفاً درک خودتان را از این کاریکاتور بنویسید و به دفتر مدرسه تحویل دهید. به بهترین توصیف جایزه ای ارزنده اهدا می شود.

سقفی به رنگ دود

کاریکاتور: خانم نگین نقیه

کاریکاتور

کاریکاتور: خانم سمانه نیسانی

کاریکاتور

کاریکاتور: خانم سمانه نیسانی

کاریکاتور

کاریکاتور: علی اسدی

کاریکاتور

کاریکاتور: علیرضا پاکدل

کاریکاتور

کاریکاتور: حمید صوفی

مسابقه درک کاریکاتور

بچه های عزیز لطفا درک خودتان را از این کاریکاتور بنویسید و به دفتر مدرسه تحویل دهید. به بهترین توصیف جایزه ای ارزنده اهدا می شود.

کاریکاتور: حمید صوفی