دبستان دخترانه مسرور اصفهان

هوش های نه گانه

 هوش های نه گانه


هوش های نه گانه ی گاردنر با نام های زیرمعرفی شده اند:

 هوش کلامی                                 linguistic intelligence

هوش ریاضی منطقی                 logical- math metical inte

هوش فضایی دیداری                      visual / special inte

هوش موسیقایی                           Rhythmic /musical inte

هوش حرکتی جسمی                  Bodily / kinesthetic inte

هوش اجتماعی / برون فردی                Interpersonal inte

هوش درون فردی                            Interpersonal inte

هوش طبیعت گرا                                 Naturalist inte

هوش هستی گرا                               Existentialist inte


ادامه مطلب...