دبستان دخترانه مسرور اصفهان
فعالیت هوش بدنی1فعالیت روانشناختی1فعالیت آموزشی1فعالیت سلامت1

کادر اجرایی دبستان 401-400

سمت های اداری مدرسه

شعبه یک

مؤسس

سرکار خانم فضیله علیپور

مدیر

سرکار خانم فروغ صدرارحامی

معاون آموزشی

سرکار خانم مرضیه آقاجانی

معاون اجرایی

سرکار خانم الهه زمانی

معاون انضباطی

سرکار خانم مریم یزدانی

معاون پرورشی1

سرکار خانم نیره خمسه عشر

مربی پرورشی

سرکار خانم نفیسه کشانی

معاون مالی

جناب آقای فضل الله ضیایی

مشاور

سرکار خانم عاطفه ریاحی فر

مراقب سلامت

سرکار خانم نیلوفر رضائی

خدمتگزار

جناب آقای اصغر غریب

 شعبه دو

مؤسس

سرکار خانم فضیله علیپور

مدیر

سرکار خانم فرشته انصاری

معاون آموزشی

سرکار خانم نسیم اطمینان فر

معاون اجرایی

سرکار خانم الهه جانقربان

معاون انضباطی

سرکار خانم فاطمه خدائی

معاون پرورشی

سرکار خانم لیدا صالحی

معاون مالی

جناب آقای فضل الله ضیایی

مشاور

سرکار خانم گل جهان شکرزاده

مراقب سلامت

سرکار خانم زهرا محمدقاسمی

خدمتگزار

جناب آقای احمدرضا رحیمی

کادر اجرایی دبستان 1400-99

سمت های اداری مدرسه

شعبه یک

مؤسس

سرکار خانم فضیله علیپور

مدیر

سرکار خانم فروغ صدرارحامی

معاون آموزشی

سرکار خانم زهرا مسیبی

معاون اجرایی

سرکار خانم مهری زمانی

معاون انضباطی

سرکار خانم مریم یزدانی

معاون پرورشی1

سرکار خانم نیره خمسه عشر

معاون پرورشی2

سرکار خانم نفیسه کشانی

معاون مالی

جناب آقای فضل الله ضیایی

مشاور

سرکار خانم عاطفه ریاحی فر

مراقب سلامت

سرکار خانم زینب سلمانی

خدمتگزار

جناب آقای اصغر غریب

 شعبه دو

مؤسس

سرکار خانم فضیله علیپور

مدیر

سرکار خانم فرشته انصاری

معاون آموزشی

سرکار خانم نسیم اطمینان فر

معاون اجرایی

سرکار خانم الهه جانقربان

معاون انضباطی

سرکار خانم فاطمه خدائی

معاون پرورشی

سرکار خانم لیدا صالحی

معاون مالی

جناب آقای فضل الله ضیایی

مشاور

سرکار خانم گل جهان شکرزاده

مراقب سلامت

سرکار خانم زینب سلمانی

خدمتگزار

جناب آقای احمدرضا رحیمی

کادر اجرایی دبستان 99-98

سمت های اداری مدرسه

شعبه پیش دبستانی

موسس

سرکار خانم فضیله علیپور

مدیر

سرکار خانم فریبا نیلچی

معاون

سرکار خانم شهرزاد مکانیک

معاون مالی

جناب آقای فضل الله ضیایی

معاون هنری

سرکار خانم عاطفه نریمانی

پزشک دبستان

سرکارخانم دکتر شهرزاد طاهری

مشاور

سرکار خانم گل جهان شکرزاده

مراقب سلامت

سرکار خانم زهرا محمد قاسمی

خدمتگزار

سرکار خانم زینب رحیمی

شعبه یک

مؤسس

سرکار خانم فضیله علیپور

مدیر

سرکار خانم فروغ صدرارحامی

معاون آموزشی

سرکار خانم نجمه الیاسی

معاون اجرایی

سرکار خانم مهری زمانی

معاون انضباطی1

سرکار خانم مریم یزدانی

معاون انضباطی2

سرکار خانم نیره خمسه عشر

معاون هنری

سرکار خانم عاطفه نریمانی

معاون پرورشی

سرکار خانم نفیسه کشانی

معاون مالی

جناب آقای فضل الله ضیایی

پزشک دبستان

سرکارخانم دکتر شهرزاد طاهری

مشاور

سرکار خانم فتانه ریاحی فر

مشاور تغذیه

سرکار خانم زهرا محمد قاسمی

مراقب سلامت

سرکار خانم زینب سلمانی

خدمتگزار

جناب آقای اصغر غریب

 شعبه دو

مؤسس

سرکار خانم فضیله علیپور

مدیر

سرکار خانم فرشته انصاری

معاون آموزشی

سرکار خانم فرزانه یوسف پور

آموزشی

سرکار خانم نسیم اطمینان فر

معاون اجرایی

سرکار خانم الهه جانقربان

معاون انضباطی

سرکار خانم فاطمه خدائی

معاون هنری

سرکار خانم عاطفه نریمانی

معاون پرورشی

سرکار خانم لیدا صالحی

معاون مالی

جناب آقای فضل الله ضیایی

پزشک دبستان

سرکارخانم دکتر شهرزاد طاهری

مشاور

سرکار خانم گل جهان شکرزاده

مشاور تغذیه

سرکار خانم زهرا محمد قاسمی

مراقب سلامت

سرکار خانم زینب سلمانی

خدمتگزار

جناب آقای احمدرضا رحیمی

کادر اجرایی دبستان 98-97

سمت های اداری مدرسه

شعبه پیش دبستانی

موسس

سرکار خانم فضیله علیپور

مدیر

سرکار خانم فریبا نیلچی

معاون

سرکار خانم شهرزاد مکانیک

معاون مالی

جناب آقای فضل الله ضیایی

معاون هنری

سرکار خانم عاطفه نریمانی

پزشک دبستان

سرکارخانم دکتر شهرزاد طاهری

مشاور

سرکار خانم گل جهان شکرزاده

مراقب سلامت

سرکار خانم زهرا محمد قاسمی

خدمتگزار

سرکار خانم زهرا شاکری

شعبه یک

مؤسس

سرکار خانم فضیله علیپور

مدیر

سرکار خانم فروغ صدرارحامی

معاون آموزشی

سرکار خانم شکیبا استکی

معاون اجرایی

سرکار خانم مهری زمانی

معاون انضباطی1

سرکار خانم مریم یزدانی

معاون انضباطی2

سرکار خانم نیره خمسه عشر

معاون هنری

سرکار خانم عاطفه نریمانی

معاون پرورشی

سرکار خانم فرزانه سادات طباطبائی

معاون مالی

جناب آقای فضل الله ضیایی

پزشک دبستان

سرکارخانم دکتر شهرزاد طاهری

مشاور

سرکار خانم سمیرا مرادی

مشاور تغذیه

سرکار خانم زهرا محمد قاسمی

مراقب سلامت

سرکار خانم زینب سلمانی

خدمتگزار

سرکار خانم زینب رحیمی

 شعبه دو

مؤسس

سرکار خانم فضیله علیپور

مدیر

سرکار خانم فرشته انصاری

معاون آموزشی

سرکار خانم فرزانه یوسف پور

آموزشی

سرکار خانم نسیم اطمینان فر

معاون اجرایی

سرکار خانم الهه جانقربان

معاون انضباطی

سرکار خانم فاطمه خدائی

معاون هنری

سرکار خانم عاطفه نریمانی

معاون پرورشی

سرکار خانم لیدا صالحی

معاون مالی

جناب آقای فضل الله ضیایی

پزشک دبستان

سرکارخانم دکتر شهرزاد طاهری

مشاور

سرکار خانم گل جهان شکرزاده

مشاور تغذیه

سرکار خانم زهرا محمد قاسمی

مراقب سلامت

سرکار خانم زینب سلمانی

خدمتگزار

جناب آقای احمدرضا رحیمی

کادر اجرایی دبستان 97-96

سمت های اداری مدرسه

شعبه پیش دبستانی

مدیر

سرکار خانم فریبا نیلچی

معاون

سرکار خانم شهرزاد مکانیک

معاون مالی

جناب آقای فضل الله ضیایی

معاون هنری

سرکار خانم عاطفه نریمانی

پزشک دبستان

سرکارخانم دکتر شهرزاد طاهری

مشاور

سرکار خانم سمیرا مرادی

مراقب سلامت

سرکار خانم زهرا محمد قاسمی

خدمتگزار

سرکار خانم زینب رحیمی

شعبه یک

مدیر

سرکار خانم فضیله علیپور

معاون آموزشی 1

سرکار خانم شکیبا استکی

معاون آموزشی 2

سرکار خانم افسانه شاهزمانی

معاون انضباطی

سرکار خانم مریم یزدانی

معاون اجرایی

سرکار خانم الهه زمانی

معاون پرورشی

سرکار خانم منصوره نظری

معاون مالی

جناب آقای فضل الله ضیایی

معاون هنری

سرکار خانم عاطفه نریمانی

پزشک دبستان

سرکارخانم دکتر شهرزاد طاهری

مشاور

سرکار خانم سمیرا مرادی

مراقب سلامت

سرکار خانم زهرا محمد قاسمی

خدمتگزار

سرکار خانم رقیه رحیمی

 شعبه دو

مدیر

سرکار خانم فرشته انصاری

معاون آموزشی

سرکار خانم فرزانه یوسف پور

معاون انضباطی

سرکار خانم فاطمه خدائی

معاون اجرایی

سرکار خانم الهه جانقربان

معاون هنری

سرکار خانم عاطفه نریمانی

معاون پرورشی

سرکار خانم لیدا صالحی

معاون مالی

جناب آقای فضل الله ضیایی

پزشک دبستان

سرکارخانم دکتر شهرزاد طاهری

مشاور

سرکار خانم گل جهان شکرزاده

مراقب سلامت

سرکار خانم زهرا محمد قاسمی

خدمتگزار

جناب آقای احمدرضا رحیمی

کادر اجرایی دبستان 96-95

 سمت های اداری مدرسه

شعبه یک

مدیر

سرکار خانم فضیله علیپور

معاون آموزشی 1

سرکار خانم شکیبا استکی

معاون آموزشی 2

سرکار خانم فریده جعفری

معاون اجرایی

سرکار خانم الهه زمانی

معاون پرورشی و پیش دبستانی

سرکار خانم مکانیک

معاون مالی

جناب آقای فضل الله ضیایی

معاون هنری

سرکار خانم نیستانی

پزشک دبستان

سرکارخانم دکتر شهرزاد طاهری

مشاور

سرکار خانم سمیرا مرادی

مربی بهداشت

سرکار خانم نیلوفر رضایی

خدمتگزار

سرکار خانم رقیه رحیمی

 شعبه دو

 

مدیر

سرکار خانم فرشته انصاری

معاون آموزشی 1

سرکار خانم افسانه زرگر

معاون آموزشی 2

سرکار خانم زهرا کریمی

معاون اجرایی

سرکار خانم الهه جانقربان

معاون هنری

سرکار خانم نیستانی

معاون پرورشی

سرکار خانم صالحی

معاون مالی

جناب آقای فضل الله ضیایی

پزشک دبستان

سرکارخانم دکتر شهرزاد طاهری

مشاور

سرکار خانم سمیرا مرادی

مربی بهداشت

سرکار خانم نیلوفر رضایی

خدمتگزار

جناب آقای عبدالله حسن زاده