دبستان دخترانه مسرور اصفهان
فعالیت هوش بدنی1فعالیت روانشناختی1فعالیت آموزشی1فعالیت سلامت1

کسب مقام سوم مسابقات نقاشی با گواش ناحیه

کسب مقام سوم مسابقات نقاشی با آبرنگ ناحیه

کسب مقام دوم مسابقات شنای ناحیه