دبستان دخترانه مسرور اصفهان
فعالیت هوش بدنی1فعالیت روانشناختی1فعالیت آموزشی1فعالیت سلامت1

کادر آموزشی 401-400

آموزگاران مهربان دبستان

نام و نام خانوادگی معلم

پایه/ نام درس

بررسی آموزشی: سرکار خانم فریبا نیلچی

سرکار خانم شهرزاد مکانیک

مربی پیش دبستانی

سرکار خانم مریم تیموری

مربی پیش دبستانی

بررسی آموزشی: سرکار خانم مرضیه آقاجانی

سرکار خانم الهام ملاعلی

اول ابتدایی

سرکار خانم مژگان زمین پرداز

اول ابتدایی

سرکار خانم مرضیه آران

دوم ابتدایی

سرکار خانم رضوان اکبری

دوم ابتدایی

سرکار خانم مریم کلاهدوزان

سوم ابتدایی

سرکار خانم هانیه نوری

سوم ابتدایی

سرکار خانم فرزانه معینی

تمام پایه ها/ خوشنویسی

سرکار خانم ندا وهابی

تمام پایه ها/ نقاشی

سرکار خانم رودابه زمانی

تمام پایه ها/ ورزش

بررسی آموزشی: سرکار خانم نسیم اطمینان فر

سرکار خانم راحله شمس

چهارم ابتدایی

سرکار خانم اعظم مجتهدی

چهارم ابتدایی

سرکار خانم آسیه اعرابی

پنجم ابتدایی

سرکار خانم فاطمه شفیعی

ششم/ ریاضی و ادبیات

سرکار خانم بهاره سادات خاتون آبادی

ششم /علوم و کاروفناوری

سرکار خانم لیلا اله دادیان

ششم/ هدیه ها و مطالعات

سرکار خانم نسیم اطمینان فر

ششم/ تفکر و پژوهش

سرکار خانم مریم مهدیان

پنجم و ششم/ قرآن

سرکار خانم نفیسه کشانی

چهارم/ قرآن

سرکار خانم بتول خسرویان

تمام پایه ها/ خوشنویسی

سرکار خانم فرشته قرت الاعیان

تمام پایه ها/ نقاشی

سرکار خانم رودابه زمانی

تمام پایه ها/ ورزش

کادر آموزشی 1400-99

آموزگاران مهربان دبستان

نام و نام خانوادگی معلم

پایه/ نام درس

بررسی آموزشی: سرکار خانم فریبا نیلچی

سرکار خانم شهرزاد مکانیک

مربی پیش دبستانی

سرکار خانم مریم تیموری

مربی پیش دبستانی

بررسی آموزشی: سرکار خانم زهرا مسیبی

سرکار خانم نرگس مصورطاهری

اول ابتدایی

سرکار خانم مژگان زمین پرداز

اول ابتدایی

سرکار خانم مرضیه آران

دوم ابتدایی

سرکار خانم رضوان اکبری

دوم ابتدایی

سرکار خانم مریم کلاهدوزان

سوم ابتدایی

سرکار خانم هانیه نوری

سوم ابتدایی

سرکار خانم فرزانه معینی

تمام پایه ها/ خوشنویسی

سرکار خانم فرزانه محمدی

تمام پایه ها/ نقاشی

سرکار خانم رودابه زمانی

تمام پایه ها/ ورزش

بررسی آموزشی: سرکار خانم نسیم اطمینان فر

سرکار خانم راحله شمس

چهارم ابتدایی

سرکار خانم اعظم مجتهدی

چهارم ابتدایی

سرکار خانم سودابه رضوان

پنجم ابتدایی

سرکار خانم زهرا کثیری

پنجم ابتدایی

سرکار خانم سودابه رضوان

ششم/ ادبیات

سرکار خانم زهرا کثیری

ششم/ ادبیات

سرکار خانم فاطمه شفیعی

ششم/ ریاضی

سرکار خانم بهاره سادات خاتون آبادی

ششم /علوم و کاروفناوری

سرکار خانم لیلا اله دادیان

ششم/ هدیه ها و مطالعات

سرکار خانم نسیم اطمینان فر

ششم/ تفکر و پژوهش

سرکار خانم مریم مهدیان

تمام پایه ها/ قرآن

سرکار خانم بتول خسرویان

تمام پایه ها/ خوشنویسی

سرکار خانم فرزانه محمدی

تمام پایه ها/ نقاشی

سرکار خانم رودابه زمانی

تمام پایه ها/ ورزش

کادر آموزشی 99-98

آموزگاران مهربان دبستان

نام و نام خانوادگی معلم

پایه/ نام درس

بررسی آموزشی: سرکار خانم فریبا نیلچی

سرکار خانم شهرزاد مکانیک

مربی پیش دبستانی

سرکار خانم مریم تیموری

مربی پیش دبستانی

سرکار خانم الهام ملاعلی

مربی پیش دبستانی

بررسی آموزشی: سرکار خانم نجمه الیاسی

سرکار خانم نرگس مصورطاهری

اول ابتدایی

سرکار خانم مژگان زمین پرداز

اول ابتدایی

سرکار خانم مریم کلاهدوزان

دوم ابتدایی

سرکار خانم رضوان اکبری

دوم ابتدایی

سرکار خانم مریم مرادمند

سوم ابتدایی

سرکار خانم زهره حسینی

سوم ابتدایی

سرکار خانم فرزانه معینی

تمام پایه ها/ خوشنویسی

سرکار خانم فرزانه محمدی

تمام پایه ها/ نقاشی

سرکار خانم رودابه زمانی

تمام پایه ها/ ورزش

سرکار خانم عفیفه جابرزاده انصاری

تمام پایه ها/ ورزش

سرکار خانم مینا آقابابابزرگ

تمام پایه ها/ ورزش

بررسی آموزشی: سرکار خانم فرزانه یوسف پور

سرکار خانم فهیمه قربان

چهارم ابتدایی

سرکار خانم الهام رجبیان

چهارم ابتدایی

سرکار خانم اعظم مجتهدی

پنجم ابتدایی

سرکار خانم فهیمه سادات محمدی

پنجم ابتدایی

سرکار خانم اعظم مجتهدی

ششم/ ادبیات

سرکار خانم فهیمه سادات محمدی

ششم/ ادبیات

سرکار خانم فاطمه شفیعی

ششم/ ریاضی

سرکار خانم بهاره سادات خاتون آبادی

ششم /علوم و کاروفناوری

سرکار خانم لیلا اله دادیان

ششم/ هدیه ها و مطالعات

سرکار خانم نسیم اطمینان فر

ششم/ تفکر و پژوهش

سرکار خانم مریم مهدیان

تمام پایه ها/ قرآن

سرکار خانم مژگان سادات حسینی

تمام پایه ها/ فلسفه کودکان

سرکار خانم هاجر انصاریپور

تمام پایه ها/ طرح ویژه مدرسه

سرکار خانم فریبا صولتی

تمام پایه ها/ خوشنویسی

سرکار خانم سمانه نیستانی

تمام پایه ها/ نقاشی

سرکار خانم رودابه زمانی

تمام پایه ها/ ورزش

سرکار خانم عفیفه جابرزاده انصاری

تمام پایه ها/ ورزش

سرکار خانم مینا آقابابا بزرگ

تمام پایه ها/ ورزش

کادر آموزشی 98-97

آموزگاران مهربان دبستان

 

نام و نام خانوادگی معلم

پایه/ نام درس

بررسی آموزشی: سرکار خانم فریبا نیلچی

سرکار خانم شهرزاد مکانیک

مربی پیش دبستانی

سرکار خانم مریم تیموری

مربی پیش دبستانی

سرکار خانم الهام ملاعلی

مربی پیش دبستانی

بررسی آموزشی: سرکار خانم شکیبا استکی

سرکار خانم نرگس مصورطاهری

اول ابتدایی

سرکار خانم مژگان زمین پرداز

اول ابتدایی

سرکار خانم مریم کلاهدوزان

دوم ابتدایی

سرکار خانم رضوان اکبری

دوم ابتدایی

سرکار خانم مریم مرادمند

سوم ابتدایی

سرکار خانم زهره حسینی

سوم ابتدایی

سرکار خانم فرزانه معینی

تمام پایه ها/ خوشنویسی

سرکار خانم فرزانه محمدی

تمام پایه ها/ نقاشی

سرکار خانم رودابه زمانی

تمام پایه ها/ ورزش

سرکار خانم عفیفه جابرزاده انصاری

تمام پایه ها/ ورزش

سرکار خانم مینا آقابابابزرگ

تمام پایه ها/ ورزش

بررسی آموزشی: سرکار خانم فرزانه یوسف پور

سرکار خانم فهیمه قربان

چهارم ابتدایی

سرکار خانم الهام رجبیان

چهارم ابتدایی

سرکار خانم اعظم مجتهدی

پنجم ابتدایی

سرکار خانم فهیمه سادات محمدی

پنجم ابتدایی

سرکار خانم اعظم مجتهدی

ششم/ ادبیات

سرکار خانم فهیمه سادات محمدی

ششم/ ادبیات

سرکار خانم فاطمه شفیعی

ششم/ ریاضی

سرکار خانم بهاره سادات خاتون آبادی

ششم /علوم

سرکار خانم لیدا صالحی

پنجم و ششم/ هدیه ها

سرکار خانم فروزنده ناظمی

ششم/ مطالعات

سرکار خانم مریم مهدیان

تمام پایه ها/ قرآن

سرکار خانم نفیسه نصیری

تمام پایه ها/ آفرینش های ادبی

سرکار خانم فریبا صولتی

تمام پایه ها/ خوشنویسی

سرکار خانم سمانه نیستانی

تمام پایه ها/ نقاشی

سرکار خانم رودابه زمانی

تمام پایه ها/ ورزش

سرکار خانم عفیفه جابرزاده انصاری

تمام پایه ها/ ورزش

سرکار خانم مینا آقابابا بزرگ

تمام پایه ها/ ورزش

 

کادر آموزشی 97-96

آموزگاران مهربان دبستان

 

نام و نام خانوادگی معلم

پایه/ نام درس

بررسی آموزشی: سرکار خانم فریبا نیلچی

سرکار خانم شهرزاد مکانیک

مربی پیش دبستانی

سرکار خانم مریم تیموری

مربی پیش دبستانی

سرکار خانم الهام ملاعلی

مربی پیش دبستانی

بررسی آموزشی: سرکار خانم علیپور

سرکار خانم نرگس طاهری

اول ابتدایی

سرکار خانم زینب سادات داوودی

اول ابتدایی

سرکار خانم مژگان زمین پرداز

اول ابتدایی

سرکار خانم مریم کلاهدوزان

دوم ابتدایی

سرکار خانم رضوان اکبری

دوم ابتدایی

سرکار خانم مریم مرادمند

سوم ابتدایی

سرکار خانم زهره حسینی

سوم ابتدایی

سرکار خانم فرزانه معینی

تمام پایه ها/ خوشنویسی

سرکار خانم فرزانه محمدی

تمام پایه ها/ نقاشی

سرکار خانم رودابه زمانی

تمام پایه ها/ ورزش

سرکار خانم عفیفه جابرزاده انصاری

تمام پایه ها/ ورزش

سرکار خانم سحر صفری

تمام پایه ها/ ورزش

بررسی آموزشی: سرکار خانم فرشته انصاری

سرکار خانم اعظم مجتهدی

چهارم ابتدایی

سرکار خانم راحله شمس

چهارم ابتدایی

سرکار خانم بتول قرنی

پنجم و ششم / ادبیات، مطالعات

سرکار خانم نفیسه نادرطهرانی

پنجم و ششم / ریاضی

سرکار خانم ندا دیانی

پنجم و ششم/ علوم

سرکار خانم لیدا صالحی

پنجم و ششم/ هدیه ها

سرکار خانم مریم مهدیان

چهارم و ششم /قرآن

سرکار خانم ملیحه سدهیان

پنجم/ قرآن

سرکار خانم ندا نیازی

ششم/ مطالعات

سرکار خانم نفیسه نصیری

پنجم و ششم/ نویسندگی 

سرکار خانم فرزانه معینی

تمام پایه ها/ خوشنویسی

سرکار خانم نگین نقیه

تمام پایه ها/ نقاشی

سرکار خانم رودابه زمانی

تمام پایه ها/ ورزش

سرکار خانم عفیفه جابرزاده انصاری

تمام پایه ها/ ورزش

سرکار خانم مینا آقابابا بزرگ

تمام پایه ها/ ورزش

 

کادر آموزشی 96-95

آموزگاران مهربان دبستان

 

نام و نام خانوادگی معلم

پایه/ نام درس

بررسی آموزشی: سرکار خانم شهرزاد مکانیک

سرکار خانم فریبا نیلچی

پیش دبستانی

سرکار خانم آزاده سلطانی

پیش دبستانی

سرکار خانم الهام ملاعلی

پیش دبستانی

بررسی آموزشی: سرکار خانم علیپور

سرکار خانم نرگس طاهری

اول ابتدایی

سرکار خانم زینب السادات داوودی

اول ابتدایی

سرکار خانم مژگان زمین پرداز

اول ابتدایی

سرکار خانم زینب فلاحتی

دوم ابتدایی

سرکار خانم رضوان اکبری

دوم ابتدایی

سرکار خانم ها نفیسه اکبریو زهرا کلاهدوزان

دوم ابتدایی

بررسی آموزشی: سرکار خانم فرشته انصاری

سرکار خانم زهره حسینی

سوم ابتدایی

سرکار خانم مریم مرادمند

 سوم ابتدایی

سرکار خانم اعظم مجتهدی

چهارم ابتدایی

سرکار خانم راحله شمس

چهارم ابتدایی

سرکار خانم مریم شریف زاده

پنجم و ششم ابتدایی/علوم تجربی، تفکر و پژوهش

سرکار خانم بتول قرنی

پنجم و ششم ابتدایی/ ادبیات

سرکار خانم مریم حبیب الهی

پنجم و ششم ابتدایی/مطالعات اجتماعی

سرکار خانم سلیمه السادات رئیسی

پنجم و ششم ابتدایی/ ریاضی

سرکار خانم فاطمه السادات میریان

سوم ابتدایی/ هدیه ها، قرآن

سرکار خانم مریم مهدیان

چهارم پنجم و ششم ابتدایی/ قرآن

پنجم و ششم ابتدایی/ هدیه ها

سرکار خانم فرزانه محمدی

تمام پایه ها/ هنر

سرکار خانم زهرا میرعلایی

تمام پایه ها/ خوشنویسی

سرکار خانم سمانه نیسانی

ششم ابتدایی/ کار‌وفن آوری

سرکار خانم رودابه زمانی

تمام پایه ها/ ورزش

سرکار خانم سپیده رزاز زاده

تمام پایه ها/ ورزش

سرکار خانم عفیفه انصاری

تمام پایه ها/ ورزش