دبستان دخترانه مسرور اصفهان
فعالیت هوش بدنی1فعالیت روانشناختی1فعالیت آموزشی1فعالیت سلامت1

لیست انجمن اولیا و مربیان دبستان مسرور (1401-1400)

لیست انجمن اولیا و مربیان دبستان مسرور (1400-99)

لیست انجمن اولیا و مربیان دبستان مسرور 99-98

لیست انجمن اولیا و مربیان دبستان مسرور سال تحصیلی 98-97

لیست انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 97-96

لیست انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 96-95

اعضای انجمن اولیا و مربیان در دبستان مسرور1

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

شغل

پریسا آرمان مهر

لیسانس

مشاور

مسعود بستگانی

طلبه

طلبه

الهام حجازی زاده

وکیل

وکیل

مریم صانعی

لیسانس

کارمند

یوسف مرادی

کارشناس ارشد

کارمند

فرزانه مستغنی

لیسانس

خانه دار

شبنم نصر اصفهانی

دکترا

استاد

علیرضا یوسفیان

فوق دیپلم

آزاد

اعضای انجمن اولیا و مربیان در دبستان مسرور2

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

شغل

آرش فرنام

کارشناس ارشد

برنامه ریزی درسی

کارمند

احمدرضا امینی

کارشناس ارشد مدیریت

کارمند

مهدی مختاری

لیسانس معماری

آزاد

هاجر آقا عابدی

کارشناس ارشد

میکروبیولوژی

خانه دار

فرناز نیلچیان

دکترا

دندانپزشک

بهاره کچویی نژاد

لیسانس تربیت بدنی

مربی پیش دبستانی

آذر عزیزی

لیسانس حسابداری

مدیر مالی

نیره خمسه عشر

لیسانس علوم تجربی

خانه دار

لیست انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 95-94

اعضای انجمن اولیا و مربیان در دبستان مسرور 1

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

شغل

نرگس جانبازی

لیسانس نرم افزار

دانشجو

نفیسه شیخ

کارشناس ارشد روانشناسی

خانه دار

مجتبی ضیایی

لیسانس مدیریت

آزاد

بهاره کچویی نژاد

لیسانس علوم تربیتی

مربی پیش

یوسف مرادی

کارشناسی ارشد مشاوره

کارمند دانشگاه

عباس نسیمی

دانشجوی کارشناسی مدیریت

آزاد

مرجان هاشمی

فوق دیپلم

خانه دار

سمانه یزدچی

دیپلم

مربی شنا

علیرضا یوسفیان

فوق دیپلم

آزاد

 اعضای انجمن اولیا و مربیان در دبستان مسرور 2

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

شغل

فرشته انصاری

لیسانس ریاضی

دبیر ریاضی

نیره خمسه عشری

لیسانس علوم تجربی

خانه دار

زهرا شیخی

لیسانس زبان

خانه دار

لیدا صالحی

لیسانس معارف

دبیر قرآن

مجید طغیانی

دکتری

استاد دانشگاه

نرگس ظهیری

لیسانس ادبیات

خانه دار

علیرضا قضاوی

لیسانس

کارمند دانشگاه

فرناز نیلچیان

دکتری

دندانپزشک